Translate

EN PL

termsOfUseHeader
Ogólne warunki korzystania z

THE LITTLE GYM® EUROPE 

Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie do korzystania ze wszystkich stron witryn internetowych www.thelittlegym.eu oraz www.thelittlegymfranchise.eu (zwanych dalej „Witryną” lub „niniejszą Witryną” lub „naszą Witryną”) utworzonych przez spółkę The LifeSkills Company S.A.(zwaną dalej „The Little Gym® Europe”, „TLGE” lub „my”), działającą pod adresem: Boulevard de la Woluwe 62, B-1200 Bruksela.

Dostęp do Witryny i korzystanie z niej podlega niniejszym Ogólnym warunkom oraz wszelkim innym warunkom wskazanym na Witrynie, a także wszystkim obowiązującym przepisom prawa. Poprzez wejście na witrynę i przeglądanie jej użytkownik akceptuje, bez ograniczeń czy warunków, niniejsze Ogólne warunki. Użytkownik, który nie akceptuje niniejszych Ogólnych warunków, nie powinien korzystać z Witryny.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy obrażenia wynikające z korzystania z Witryny (takie jak pominięcia czy nieprawidłowości). Podobnie jak w przypadku wszelkich informacji w sieci globalnej, nie udzielamy gwarancji na jakiekolwiek informacje, usługi czy towary dostępne na Witrynie lub za jej pośrednictwem.
 
Ogólne wytyczne
 
Informacje zawarte na Witrynie lub dostępne za jej pośrednictwem mogą nie być w pełni precyzyjne czy kompletne. Pomimo że dokładamy starań, aby nasza Witryna była precyzyjna, nie gwarantujemy ani nie poświadczamy precyzyjności czy wiarygodności jakichkolwiek informacji czy treści zawartych na Witrynie, rozprowadzanych czy dostępnych za jej pośrednictwem. Użytkownik niniejszym potwierdza, że polegając na jakichkolwiek informacjach zawartych na witrynie, robi to na własne ryzyko.

 

Zabrania się umieszczania czy przesyłania jakichkolwiek niezgodnych z prawem, stanowiących groźby, zniesławiających, szkalujących, obscenicznych, skandalicznych, podburzających, pornograficznych czy wulgarnych materiałów lub materiałów, które mogłyby zostać potraktowane jako przestępstwo lub zachęcać do popełnienia przestępstwa, skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać prawo. Będziemy w pełni współpracować z organami ścigania lub stosować się do nakazu sądowego z żądaniem ujawnienia tożsamości osób umieszczających takie informacje lub materiały. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za umieszczone czy przesyłane materiały, informacje lub treści na Witrynie ani za jakiekolwiek błędy, zniesławienia, potwarz, oszczerstwa, uchybienia, fałsz, obsceniczność, pornografię, profanację lub niedokładność zawartą w jakichkolwiek takich umieszczonych czy przesyłanych materiałach, informacjach czy treściach na Witrynie.
 
Szkody i obrażenia

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, wynikowe, pośrednie lub moralne czy obrażenia, w tym między innymi błędy, pominięcia, błędy typograficzne, opóźnienia w przesyłaniu, pomyłki, przerwy, usunięcie plików oraz opóźnienia w działaniu, szkody wynikające z opierania się na informacjach, usługach czy towarach dostępnych na Witrynie lub za jej pośrednictwem lub korzystania z nich, zakłócenia funkcjonowania spowodowane korzystaniem z jakichkolwiek treści czy informacji zawartych na Witrynie, treści jakiejkolwiek witryny czy witryn internetowych z hiperłączem do Witryny lub wynikające z dostępu do nich, nawet w przypadku zaniedbania z naszej strony i/lub jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w sytuacji, gdy obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają na takie ograniczenia.
 
Odszkodowanie
 
Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności nas, nasze spółki powiązane, pracowników, dyrektorów, kierowników, agentów, dostawców materiałów i usług komunikacyjnych oraz Dostawców usług internetowych z tytułu jakichkolwiek strat, zobowiązań, roszczeń, wydatków i odszkodowań, w tym między innymi, kosztów obsługi prawnej, wynikających z jakiegokolwiek roszczenia, pozwu czy żądania, spowodowanych przekazaniem, przesłaniem, umieszczeniem, przeniesieniem informacji lub innych komunikatów z Witryny lub na Witrynę lub wynikających z takich czynności.
 
Stosowanie materiałów i komunikatów
 
Wszelkie komunikaty lub materiały przesyłane przez użytkownika na Witrynę pocztą elektroniczną lub w inny sposób, w tym dane, pytania, komentarze, sugestie itp. będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone. Wszelkie treści przesyłane lub umieszczane przez użytkownika stają się naszą własnością lub własnością naszych spółek powiązanych i mogą być wykorzystywane w dowolnym celu, w tym między innymi w celu powielania, ujawniania, przesyłania, publikacji, przenoszenia i zamieszczania. Ponadto możemy wykorzystywać pomysły, koncepcje, wiedzę specjalistyczną lub techniki zawarte w komunikatach przesłanych przez użytkownika na Witrynę w dowolnym celu, w tym między innymi, w celu opracowania, produkcji czy marketingu produktów z wykorzystaniem takich informacji, o ile nasza polityka prywatności nie stanowi inaczej. dodać łącze do Polityki prywatności

W konsekwencji użytkownik udziela TLGE wyłącznego upoważnienia do powielania treści przesłanych przez użytkownika na Witrynę oraz do ujawniania ich publicznie za pośrednictwem Internetu, globalnie i bez ograniczeń czasowych, przy czym użytkownik nie może żądać jakichkolwiek środków finansowych czy jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu. 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści oraz za konsekwencje ich rozpowszechnienia za pośrednictwem Witryny. Użytkownik gwarantuje, że posiada wszelkie wymagane prawa i/lub upoważnienia niezbędne do opisanej powyżej publikacji na Witrynie. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć TLGE przed jakimikolwiek reklamacjami, roszczeniami czy pozwami osób trzecich lub podmiotu monitorującego. TLGE nie przeprowadza żadnych wstępnych kontroli treści przesyłanych na Witrynę. Jednak w przypadku treści niegodnych z prawem lub treści, w przypadku których można zasadnie założyć, że stanowią naruszenie praw osób trzecich, TLGE zachowuje prawo do ich nierozpowszechniania oraz do usunięcia ich z Witryny bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, który przesłał treść.
 
Bezpieczeństwo
 
Żaden przesył wiadomości e-mail przez Internet i żadna metoda przechowywania danych elektronicznych nie jest bezpieczna w 100%. W związku z tym nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych i/lub informacji przekazywanych TLGE przez użytkownika zarówno podczas przesyłu, jak i przechowywania.
 
Prawa autorskie i znaki towarowe
 
Wszystkie marki, prawa autorskie, patenty, prawa własności intelektualnej i innej, które mają zastosowanie do Witryny, pozostają własnością TLGE przez cały czas. Witryna stanowi dzieło chronione prawem autorskim i zawiera bazy danych, do których TLGE posiada prawa autorskie i producenckie. Teksty, układ, ilustracje, fotografie, filmy, grafika i inne treści Witryny są chronione prawem autorskim. Surowo zabrania się kopiowania, adaptacji, zmiany, tłumaczenia, zmiany układu, publikacji czy jakiegokolwiek innego wykorzystywania całości lub części Witryny, w dowolnej formie czy na dowolnym nośniku, elektronicznym, mechanicznym czy innym, bez uprzedniej pisemnej zgody TLGE. Treść bazy danych jest chroniona prawnym tytułem, na mocy którego producent może zabronić odzyskiwania i/lub ponownego wykorzystywania całości lub części tych treści. Jakiekolwiek naruszenie tych praw może prowadzić do wszczęcia postępowania karnego lub cywilnego. 

Nazwy, logo i inne znaki stosowane na Witrynie są prawnie chronionymi markami i/lub nazwami handlowymi. Surowo zabrania się stosowania tych lub podobnych znaków bez uprzedniej pisemnej zgody TLGE.
 
Hiperłącza
 
Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych, które nie są przez nas prowadzone lub z nami powiązane. Hiperłącza stanowią usługi zamieszczone dla użytkownika i nie są sponsorowane przez Witrynę lub przez nas ani nie są powiązane z Witryną czy z nami. Nie sprawdziliśmy witryn z hiperłączami do Witryny i witryn, na które przekierowują hiperłącza zamieszone na Witrynie i nie ponosimy odpowiedzialności za treści innych witryn internetowych. Użytkownik korzysta z łączy na własne ryzyko. Nie składamy żadnych oświadczeń i nie udzielamy gwarancji dotyczących treści, kompletności czy dokładności tych łączy lub witryn połączonych hiperłączem z Witryną. Ponadto nie wspieramy w sposób dorozumiany witryn internetowych osób trzecich połączonych hiperłączem z Witryną.
 
Zasady i procedury

Każdy punkt The Little Gym® jest franczyzą niezależną własnościowo i operacyjnie. W związku z tym każda franczyza The Little Gym® przyjęła własne zasady i procedury zgodnie z prowadzoną przez siebie działalnością. Obejmują one między innymi kwestię indywidualnych zwrotów. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z daną franczyzą.
 
Informacje osób trzecich
 
Niniejsza Witryna może zawierać łącza do informacji sporządzonych przez osoby trzecie, w tym informacji pozyskanych od analityków branżowych lub rynkowych, lub przez nich przygotowanych. Publikacje branżowe na ogół zawierają adnotację, że zawarte w nich informacje pochodzą ze źródeł uznanych za wiarygodne, jednak nie można zagwarantować ich precyzyjności czy kompletności. Ponadto żadne dane szacunkowe czy prognozy osób trzecich nie zostały zweryfikowane w sposób niezależny przez TLGE i TLGE nie poświadcza takich informacji ani nie składa żadnych oświadczeń na ich temat.
 
Gwarancje
 
Informacje i materiały referencyjne zawarte na Witrynie są przeznaczone dla czytelnika i mają charakter wyłącznie informacyjny. Poprzez wejście na Witrynę i korzystanie z niej użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić nas i nasze spółki powiązane z odpowiedzialności z tytułu treści. Nie składamy żadnych oświadczeń lub gwarancji dotyczących kompletności czy precyzyjności treści Witryny lub informacji czy innych materiałów znalezionych na Witrynie. Naszym celem nie jest weryfikowanie dokładności informacji i innych materiałów dostępnych na Witrynie. Użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zweryfikować wszystkie takie informacje. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy typograficzne, błędny układ czy błędne informacje, pominięcia, niedokładności techniczne lub inne błędy zawarte na Witrynie.

Nasze produkty i usługi są objęte gwarancją wyłącznie zgodnie z warunkami pisemnej umowy zawartej pomiędzy nami a nabywcą.

O ile gwarancje nie wynikają z takich umów pisemnych, niniejszym wyłączamy wszelkie gwarancje i warunki dotyczące produktów lub usług, w tym wszelkie domniemane gwarancje i warunki dotyczące wartości rynkowej, przydatności do określonego celu, posiadania tytułu prawnego i nienaruszania praw.

Materiały, usługi i informacje na witrynie są dostarczane w formie „w jakiej się znajdują” bez jakichkolwiek gwarancji czy oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji i warunków dotyczących wartości rynkowej, przydatności do określonego celu, posiadania tytułu prawnego i nienaruszania praw.
 
Postanowienia różne
 
Ogólne warunki zawarte na Witrynie podlegają przepisom prawa belgijskiego i są zgodnie z nimi interpretowane, z wyłączeniem mocy obowiązujących przepisów kolizyjnych. Sądy brukselskie posiadają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do sporów wynikających z korzystania z Witryny.

Jeżeli jakakolwiek część Ogólnych warunków zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną, część ta zostanie uznana za rozdzielną i nie będzie miała wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Możemy, według własnego uznania, zmienić lub zastąpić takie postanowienia innym postanowieniem.

Jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu prawa wynikającego z Ogólnych warunków nie powinno być interpretowane jako rezygnacja z niego. Jakiekolwiek niewykonanie prawa lub częściowe wykonanie prawa nie oznacza, że to prawo, czy inne prawo wynikające z Ogólnych warunków zostanie wykonane w późniejszym terminie.

Przedstawione Ogólne warunki stanowią całość porozumienia między nami w odniesieniu do witryny oraz wszelkich materiałów, komunikatów, informacji przesyłanych lub umieszczanych na Witrynie. 

Zastrzegamy prawo do zmiany Ogólnych warunków w dowolnym terminie poprzez aktualizację tej treści. W przypadku takiej aktualizacji zmieniona zostanie data aktualizacji w dolnej części tej strony. Użytkownika obowiązują wszelkie takie zmiany i powinien od czasu do czasu sprawdzać i przeglądać Ogólne warunki, aby być na bieżąco z najnowszą wersją.Niniejszy dokumenty został zaktualizowany 26 lutego 2016 r.